Марто at home« | »

MySQL numeric types – дължина на полетата с числа

Поиграх си да направя тази таблица, тъй като не рядко ми се налага да използвам данните от нея.

Надявам се да е полезна и на други хора, затова я пускам в блога си.

Type From To Size
TINYINT -128 127 3(2)
0 255 3(2)
SMALLINT -32’768 32’767 5(4)
0 65’535 5(4)
MEDIUMINT -8’388’608 8’388’607 7(6)
0 16’777’215 8(7)
INT
INTEGER
-2’147’483’648 2’147’483’647 10(9)
0 4’294’967’295 10(9)
BIGINT -9’223’372’036’854’775’808 9’223’372’036’854’775’807 19(18)
0 18’446’744’073’709’551’615 20(19)
FLOAT -3.402’823’466E+38 -1.175’494’351E-38 ~56
0, 1.175’494’351E-38 3.402’823’466E+38 ~56

Данните са компилирани от документацията на MySQL: Overview of Numeric Types

Posted by on 30 October 2009.

Tags:

Categories: благинки, Програмиране

0 Responses

Leave a Reply

CommentLuv badge

« | »
Recent Posts


Pages